Regulamin

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Kartell jest firma CERAMICA GROUP Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu mieszącą się przy ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27, NIP: 789-164-22-05, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: 0000237413, nr tel. 61 851 62 96. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.kartellshop.pl.

 2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego www.kartellshop.pl. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 5. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości mogą być weryfikowane przez obsługę Sklepu Internetowego.

 6. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub DPD.

 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Po zaksięgowaniu przelewu towar będzie przygotowany dla Kupującego w Salonie Kartell Flagstore ul. Paderewskiego 10, Poznań, w Salonie Kartell Flagstore ul. Adama Próchnika 1, Łódź oraz w Salonie Kartell Flagstore pl. T. Kościuszki 3, Wrocław. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail.

 8. Ceny w Sklepie Internetowym www.kartellshop.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 9. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w przeciągu 24h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 10. Dowód zakupu przesyłany jest drogą mailową. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

 11. W Sklepie Internetowym www.kartellshop.pl są honorowane Karty Stałego Klienta ROSENTHAL. By skorzystać z rabatu należy w uwagach do zamówienia umieścić numer karty.

 12. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza, w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli towar dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 13. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 14. powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Ceramica Group Sp. Z o.o. ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27, 61-834 Poznań lub ma adres poczty elektronicznej: sklep@kartellshop.pl

 14. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 15. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Towar należy odesłać na adres magazynu Sprzedawcy tj. ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27, 61-249 Poznań.

 16. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zwrócenia towaru oraz otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (tj. za transport od Sprzedawcy do Konsumenta) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.

 17. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie towaru do Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 18. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

 19. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

  a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

  l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 21. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest możliwy do pobrania w zakładce TUTAJ, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

 22. Dane dotyczące płatności przelewem bankowym: Nazwa banku: mBank, Numer konta: 87 1140 1124 0000 3767 6200 1002, Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

 23. PROMOCJE - żadne akcje promocyjne prowadzone w sklepie www.kartellshop.pl jak również na Facebook'u nie sumują się.

 24. KARTA RABATOWA KARTELL - upoważnia do rabatu na zakupy w sklepie www.kartellshop.pl. Rabat przysługujący z tytułu Karty Rabatowej Kartell nie sumuje się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w sklepie, www.kartellshop.pl, jak również na Facebook'u.

 25. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies;

  b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;

  c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 26. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym www.kartellshop.pl wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres mailowy informacji o bieżących promocjach i nowościach marki Kartell.

 27. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta.


  WARUNKI REKLAMACJI:

 28. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.

 29. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów.

 30. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi.

 31. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu, Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 32. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 33. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 34. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania towaru. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 30 oraz 31 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu towaru w sklepie Internetowym. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kartellshop.pl

 35. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady towaru równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany towar na Magazyn Główny: ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27, 61-249 Poznań.

 36. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.