Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Ceramica Group sp. z o.o.
ul. Obodrzycka 67
61-249 Poznań
sklep@kartellshop.pl

Ja/My* ___________________________________________________________________________________
niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data odbioru rzeczy:
__________________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko Klienta/-ów:
__________________________________________________________________________________________
Adres Klienta:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Nr rachunku bankowego
__________________________________________________________________________________________

Podpis/y Klienta/-ów (jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
__________________________________________________________________________________________

Data: _____________________________________________________________________________________
*niepotrzebne skreślić

Wersja do druku.